Članovi upravnog odbora

Marija Pujo Tadić

predsjednica Instituta za klimatske aktivnosti

– Magistra prava
– Stručnjak u području prava klimatskih promjena i politika (Climate Leader)
– Svečilišna specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju na temu Klimatske diplomacije (FPZG)
– Odvjetnica

 

 

Rođena je u Dubrovniku, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te je bila zaposlena na mjestu savjetnika u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, te Ministarstvu pravosuđa, da bi od 1999 g. bila imenovana za sutkinju Prekršajnog suda u Zagrebu, Gospodarski odjel, gdje je između ostalih sudila i u predmetima onečišćenja i zaštite okoliša.

Nakon višegodišnje sudačke karijere, a u želji za specijalizacijom iz Okolišnog prava 2009. god. prelazi u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na mjesto Tajnika Fonda gdje rukovodi organizacijsko-kadrovskom strukturom Fonda i izradom projekata u području zaštite okoliša i energetike.

U 2010. godini otvorila je samostalni Odvjetnički ured koji pretežno radi na predmetima iz okolišnog prava te projekte iz zaštite okoliša i energetike, prekršajno i trgovačko pravo, te medijaciju. Nakon što je uspješno završila osnovnu i naprednu obuku za medijatora (izmiritelja) organiziranu od strane Ministrastva pravosuđa u sklopu PHARE programa, imenovana je ovlaštenim izmiriteljem te uvrštena na listu izmiritelja u više institucija kao: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska Udruga izmiritelja.

U razdoblju od 2005-2009. imenovana je Sucem Časti pri Sudu Časti Hrvatske gospodarske Komore, da bi u mandatu od 2010 do 2015. godine bila imenovana od strane kolega odvjetnika iz Hrvatske odvjetničke komore za disciplinskog suca Hrvatske odvjetničke komore.

U lipnju 2013. godine pod mentorstvom gosp. Al Gorea i u sklopu The Climate Reality Project educirala se i stekla zvanje Climate Leader – stručnjak za klimatske promjene.

Pohađala je niz specijalističkih tečajeva iz područja zaštite okoliša, a između ostalih i iz područja implementacije Aarhuške konvencije u hrvatsko zakonodavstvo i sudsku praksu tj. pravo na pristup i sudjelovanje javnosti u području zaštite okoliša, te Europskog prava i prakse, sufinancirano od Europske unije. Od lipnja 2010. godine izabrana je za Predsjednicu Odbora za zaštitu okoliša pri Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj (AmCham Croatia).

Od 2016. godine jedna je od partnera u Odvjetničkom društvu Pappas & Partneri iz Brisela, Belgija, zadužena za područje Okolišnog prava i Prava klimatskih promjena i politika, te dio njihovog Odvjetničkog tima za zastupanje pred sudovima EU u navedenom području prava.

Suosnivač je Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska i prilagodbu klimatskim promjenama (HU-CO2) te je u svibnju 2016. izabrana i za Predsjednicu (HU-CO2) koja u 2017. godini mijenja naziv u Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA). Članica je nekoliko Povjerenstava pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te službeni član delegacije Republike Hrvatske na Konferencijama stranaka (COP) i pregovorima o klimatskim promjenama: u Parizu 2015. godine – COP21 – (Paris Agreement); u Katowicama 2018.godine COP24, te u Madridu 2019.godine – COP25.

Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata iz područja implementacije regulative iz područja klimatskih promjena i politika.

Objavila je niz članaka iz područja zaštite okoliša te redovito sudjeluje kao predavač ili panelist na Konferencijama na temu Okolišnog prava, zaštite okoliša i klimatskih promjena, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu, te je stalni predavač na Svjetskom Samitu u Kini organiziranom od BiT – China; na Diplomatskoj Akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, te Visokoj školi Međunarodnih odnosa i diplomacije.

U studenom 2013. godine izabrana je za članicu Upravnog odbora Američke gospodarske komore u Hrvatskoj ukupno 2 mandata tj. 4 godine.

U ožujku 2018. godini izabrana je za članicu Task Force-a zaduženog za sporove iz Klimatskih promjena i politika (ADR) pri Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu (ICC), a od rujna 2019. godine imenovana je i za dopredsjednicu Komisije za okoliš i energetiku ICC-ja Hrvatska, da bi u lipnju 2020. bila izabrana i za članicu Izvršnog odbora ICCC-a.

U 2019 g. sudjelovala je u izradi Klimatskog zakona Republike Hrvatske, a od siječnja 2020.g. kao stručnjak u područja Prava klimatskih promjena i politika uključena je u Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU i koordinator je četiri radne skupine za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to: Outreach – Bilateralni i Multilateralni pregovori o Klimatskim politikama; Pravo – IG LEX; Klimatska Akcija ( Climate Action) te “Rodne skupine i klimatske promjene” (Gender and Climate Change).

U travnju 2020.godini Hrvatski Diplomatski Klub RH donio je Odluku o njenom prijemu u redovno članstvo u statusu pridruženog člana.